NOTE INFORMATIE OVER DE PRIVACY – MOTOR-K INSTITUTIONELE WEBSITES

MotorK Italia s.r.l. (hierna eenvoudigweg “MotorK” genoemd) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Daarom willen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens zullen verwerken volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze informatie is van toepassing op de website www.motork.io/be-nl/ (hierna de “Website“) en regelt de verwerking van uw gegevens wanneer u de Website bezoekt of contact met ons opneemt voor informatie.

Welke persoonlijke gegevens zullen we gebruiken?

U kunt de Website bezoeken zonder dat er om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Echter, de computersystemen die worden gebruikt voor het beheer van de Website verzamelen tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens die impliciet worden verzonden via internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde belangen, maar kan, vanwege hun aard en via verwerkingen of associaties, de identificatie van de persoon die de Website bezoekt mogelijk maken.

Tot deze categorie behoren onder andere de IP-adressen van de computers die verbinding maken met de Website, de URL’s van de opgevraagde bronnen en het tijdstip van het verzoek.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt voor statistische doeleinden met betrekking tot het gebruik van de Website en om de werking ervan te controleren. Ze worden onmiddellijk na verwerking verwijderd.

Deze gegevens worden niet verwerkt voor directe identificatie.

Bovendien hebben we voor het beantwoorden van uw verzoeken om informatie over onze diensten of de inhoud van de Website de gegevens nodig die worden gevraagd in de bijbehorende formulieren (hierna gezamenlijk de “Gegevens” genoemd).

Meer specifiek kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • navigatiegegevens
  IP-adres;
  bij informatieverzoeken: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer;
  bij toegang tot het gereserveerde gebied: toegangscodes (gebruikersnaam en wachtwoord);
  bij inschrijving voor een MotorK-evenement: naam, voornaam, telefoonnummer.

De overdracht van toegangscodes voor het gereserveerde gedeelte van de Website en de verwerking van de betreffende persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de voorwaarden en de privacyverklaring die van toepassing zijn op de desbetreffende dienst.

Deze Website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover kunt u het bijbehorende Cookiebeleid raadplegen.

Met welk doel zullen we uw gegevens gebruiken en op basis van welke wettelijke grondslag?

We zullen uw gegevens, ook elektronisch, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. u in staat stellen de Website te gebruiken. Hiervoor zullen we alleen de navigatiegegevens verwerken.
 2. u de gevraagde informatie toesturen. Uw gegevens worden gebruikt om te reageren op uw verzoeken om informatie en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het verstrekken van de gegevens is optioneel; als u weigert om een deel of alle van deze gegevens te verstrekken, kan dit ons verhinderen om uw specifieke verzoeken correct uit te voeren.
 3. u in staat stellen zich in te schrijven voor MotorK-evenementen. Uw gegevens worden gebruikt om uw inschrijving voor het gekozen evenement vast te leggen en te beheren, zoals voorzien door de wet. Het invullen van het formulier met de vereiste gegevens is niet verplicht, maar als de velden gemarkeerd met een asterisk (*) niet worden ingevuld, wordt uw inschrijving voor het evenement niet bevestigd.
 4. ons in staat stellen u marketinginhoud te sturen, zoals onderzoeken, handleidingen, enquêteresultaten, commerciële en promotieaanbiedingen, en directe reclame voor producten en diensten van MotorK.
 5. Met uw voorafgaande toestemming zijn wij gemachtigd om u een direct bericht (via SMS of WhatsApp) te sturen, of u telefonisch te benaderen via telemarketingactiviteiten om commerciële aanbiedingen, evenementen, producten en diensten van MotorK te promoten.

Als u bepaalde gedeelten van de Website bezoekt waarin aanvullende gegevens van u worden gevraagd (bijvoorbeeld wanneer de sectie “careers” beschikbaar is), wordt u voor die verwerking een specifieke privacykennisgeving verstrekt.

Hoe lang zullen we uw gegevens bewaren?

Uw gegevens worden verwerkt gedurende de strikt noodzakelijke periode voor het behalen van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en in overeenstemming met de geldende voorschriften. In ieder geval worden uw gegevens niet langer dan 12 maanden bewaard vanaf de datum van verzameling. Alle elementen met betrekking tot marketingactiviteiten volgens punt 4) worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

Met wie delen we uw gegevens?

Voor de uitvoering van de formaliteiten met betrekking tot de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden kunnen uw gegevens worden gedeeld met derden, waaronder dienstverleners (bijv. elektronische communicatiediensten) en andere externe partijen indien dit wettelijk is bepaald of toegestaan. Een volledige lijst van deze bedrijven is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar bij de onderstaande contactgegevens.

Hoe wordt de overdracht van uw gegevens naar landen buiten de EU geregeld?

Uw persoonsgegevens worden mogelijk niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal deze in ieder geval voldoen aan de passende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens, met specifieke verwijzing naar de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules zoals vermeld in Besluit 2010/87/EG https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=NL

Welke rechten kunt u uitoefenen?

U heeft het recht om toegang tot uw gegevens te vragen, deze te corrigeren of te laten verwijderen, de verwerking ervan te beperken en bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, evenals het recht om bepaalde gegevens aan u te laten verstrekken.

Rechten van de betrokkene

Recht op toegang

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te vernemen of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen, en indien dat het geval is, om toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en de volgende informatie te verkrijgen:

 1. de doeleinden van de verwerking;
 2. de categorieën persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties, en de waarborgen die in dat verband worden geboden;
 4. indien mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 5. het bestaan van het recht van de betrokkene om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. indien de gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, en de logica en de gevolgen daarvan voor de betrokkene, evenals de betekenis en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene, indien van toepassing.

Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden gerectificeerd, zonder onnodige vertraging.

Recht op gegevenswissing

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden gewist, zonder onnodige vertraging, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Europese Unie of het lidstaatrecht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat de verwerking wordt beperkt wanneer:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 2. de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 3. hoewel de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, deze noodzakelijk zijn voor de betrokkene om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 4. de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, inclusief profilering. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, inclusief profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract; en
 2. de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde processen.

Door zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, heeft de betrokkene het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgegeven, indien dit technisch mogelijk is.

Hoe kunt u contact opnemen met MotorK en de Functionaris voor Gegevensbescherming om uw rechten uit te oefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar de Verwerkingsverantwoordelijke, MotorK Italia S.r.l., en/of naar de Functionaris voor Gegevensbescherming, op de volgende contactgegevens:

MotorK Italia S.r.l.
Via Ludovico d’Aragona 9
20123 Milaan (MI),
Italië
e-mail: privacy@motork.io
telefoon (+39) 02 36758637
fax (+39) 02 93660365

U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming die is aangesteld door MotorK Italia S.r.l. op het volgende e-mailadres: dpo@drivek.com.

Hoe kunt u contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit om een klacht in te dienen?

Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit of, indien u dat verkiest, bij de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit:

Garant voor de bescherming van persoonsgegevens

Mogelijke wijzigingen in deze informatie over privacy en gegevensbescherming

Deze informatie over privacy en gegevensbescherming kan worden gewijzigd en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen zullen echter volledige bescherming van uw rechten waarborgen. Als de wijzigingen de garanties met betrekking tot de bescherming van uw gegevens of rechten beperken ten opzichte van de huidige versie, wordt u snel op de hoogte gebracht via de verstrekte contactgegevens en wordt u de mogelijkheid geboden om uw toestemming of voorkeuren te wijzigen.

We raden u echter aan om regelmatig de bijgewerkte versie van ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid te raadplegen, die op onze website wordt gepubliceerd: Privacybeleid.